Darujte nám svoje 2%. Ďakujeme!

Svoje 2% môžete darovať Folklórnemu súboru Stavbár prostredníctvom Žilinskej univerzity v Žiline.

Ako poukázať % z dane

  • V daňovom priznaní

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, uskutočníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu ( zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve ).

  • Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane

Ak Vám bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane uskutočníte na osobitnom tlačive, ktoré ako odporúčané tlačivo vydáva Ministerstvo Financií SR, do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak zamestnanec použije vlastné tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, potom musí povinne obsahovať údaje uvedené v § 50 ods. 3 ZDP.

Tlačivá nájdete na stránke www.financnasprava.sk – v časti iné vzory tlačív alebo v prílohe.

K vyplnenému vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane ste povinný predložiť potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane.

Ak ste splnili podmienky na poukázanie sumy do výšky 3%, ste povinný predložiť aj písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu o tom, že ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu ( zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve ) počas najmenej 40 hodín v príslušnom zdaňovacom období.

Zoznamy prijímateľov

Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý zverejňuje Notárska komora SR každoročne, a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane (§ 50 ods. 7 ZDP). Zoznam prijímateľov je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk. Aby prijímateľovi mohol byť poukázaný 2 % ( 3 %) podiel zaplatenej dane, musí byť uvedený v tomto zozname.

Ročný prehľad prijímateľov za predchádzajúci rok zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR vždy do 31. januára bežného roka (§ 50 ods. 12 ZDP) v časti Zoznamy. Prehľad zasiela zároveň aj Notárskej komore SR.

Tlačivo „ Vyhlásenie o poukázaní sumy vo výške 2%(3%) zaplatenej dane – rok 2014 – II. ODDIEL – Údaje o prijímateľovi: je už vyplnené.

Potrebné tlačivá sa nachádzajú tu (vyhlasenie 2015) a tu (potvrdenie).

V prípade potreby prosím kontaktujte Ing. Luciu Hrebeňárovú, PhD. (lucia.hrebenarova@uniza.sk)